תנאי שירות של Hitchabrut

(עודכן לאחרונה ב-8 ביוני 2020)

ברוכים הבאים וניווט

ברוכים הבאים לאתר hitchabrut.org ("האתר"), אתר האינטרנט שבבעלות ותחת תפעול של Partners ,"Hitchabrut") "Partners in Torah Inc"אנו", "שלנו" או "אותנו", התחברות, Hitchabrut). נא לקרוא את תנאי השירות הללו (המכונים גם "תנאי שימוש"), ביחד עם כל המסמכים שהם מתייחסים אליהם במפורש, לפני השימוש באתר. הגישה שלכם ושימושכם באתר ובפלטפורמת Hitchabrut, כפופים להסכמתכם לתנאים והוראות אלה. לאחר שתירשמו באתר, תהיו מחויבים גם למדיניות הפרטיות שלנו

תנאי השירות הללו כוללים הוראת בוררות מחייבת, המשפיעה על הזכויות המשפטיות שלכם הנוגעות לכל סכסוך עמנו (כמפורט בסעיף "בוררות וויתור על תובענה ייצוגית" להלן). על ידי לחיצה על "קבל" בסוף מסמך זה, אתם מאשרים כי אתם מקבלים ומסכימים להיות כפופים ולפעול בהתאם לתנאי שירות אלו, למדיניות הפרטיות שלנו , ובכך אתם מאשרים את הסכמתכם להסכם מחייב ("ההסכם") זה עם Hitchabrut המסדיר את הגישה שלכם ואת השימוש שלכם באתר ובפלטפורמה, וכן את דרכים לביצוע כל עסקה דרך השימוש בשירותים הזמינים בהם.

אם אינכם מסכימים לתנאי שירות אלו, למדיניות הפרטיות שלנו , או אינכם מעוניינים להיכנס להסכם עם Hitchabrut, נא לצאת ולא לגשת לאתר או להשתמש בפלטפורמה.

תוכן עניינים:

 • תנאים והוראות כלליים
 • הגדרת המשתמשים
 • שימושים בפלטפורמה ומגבלות מרכזיות
 • כשירות לשימוש ב-Hitchabrut.org
 • הבטחות ההתנהגות שלכם (שימוש מקובל)
 • קניין רוחני וזכויות יוצרים
 • נקודות משפטיות מרכזיות
 • שונות
 • פרטי יצירת קשר
תנאים והוראות כלליים

תנאי השירות הבאים (ביחד עם מדיניות הפרטיות שלנו , תנאי השירות הללו ("תנאי שימוש") מסדירים את השימוש שלכם באתר Hitchabrut.org ("האתר") ובתכונות, תוכן, יישומים ושירותים המסופקים על ידינו (ביחד עם האתר, "הפלטפורמה"). תנאי שימוש אלו חלים על כל משתמשי הפלטפורמה.

כל שימוש בפלטפורמה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלנו . על ידי גישה ושימוש בפלטפורמה, אתם מאשרים, מקבלים ומסכימים לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות שלנו , ולכל תנאים, הוראות, נהלים ומדיניות אחרים שעשויים להתפרסם מעת לעת בפלטפורמה על ידינו, כל אחד מהם מוכלל על ידי הפניה.

תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות שלנו מהווים הסכם מחייב ביניכם לבין Hitchabrut, החברות הבנות שלה, החברות הקשורות שלה, הנאמנים שלה, ונושאי המשרה שלה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה (״Hitchabrut״, ״אנחנו״, ״שלנו״ או ״אותנו״), ובנוסף לכל הסכמים אחרים ביניכם לבינינו, לרבות הסכמים אחרים אשר מסדירים את השימוש שלכם במוצרים, תכונות, תוכן, יישומים ושירותים הזמינים בפלטפורמה. אם אתם גולשים בפלטפורמה מטעם ישות או יחיד אחר, אתם מצהירים ומתחייבים כי יש לכם הסמכות להסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלנו מטעם אותה ישות או יחיד. אם אינכם מסכימים לכל דבר הכלול בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות שלנו , נא לא לגשת או להשתמש בפלטפורמה בדרך אחרת. Hitchabrut שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לאחר הודעה. השימוש בפלטפורמה לאחר פרסום כל שינוי בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות שלנו ייחשב כהסכמה לכך מצדכם.
בתנאי שימוש אלו, עשויים להתייחס למשתמש כ"אתם".

שימוש ופעילות בפלטפורמה

פלטפורמת Hitchabrut מספקת למשתמשים חוויית חונכות, הוראה ולמידה אישית ונגישה לבחירתכם בנושאים מתוך ארון הספרים היהודי והמורשת היהודית. ניסיוננו לימדו אותנו שלמידה אישית מסוג זה בונה ידידויות לכל החיים, מקדמת אחדות ביו ובתוך מגזרים בעם ומרחיבה את הקשר שלנו עם יותר מ-3,700 שנות תרבות יהודית.

כשירות לשימוש ב-Hitchabrut

אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות , או להסכמים או תיעוד נוספים שמצוינים לאחר מכן, אין לגשת או להירשם לפלטפורמה. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב להציע גישה או שימוש בפלטפורמה לכל אדם או ישות ולשנות את קריטריוני הכשירות שלנו בכל עת. אתם אחראים באופן בלעדי לוודא, באם רלוונטי לגביכם, שתנאי השימוש עומדים בהתאם לכל החוקים, התקנות, החוקים המקומיים, הכללים והתקנות הרלוונטיים. הזכות שלכם לגשת לפלטפורמה תבוטל לאלתר במקרה שתנאי השימוש או השימוש בפלטפורמה אסורים או במידה שההצעה, המכירה או אספקת שירותי הפלטפורמה מתנגשים עם כל חוק, תקנה, חוק מקומי, כלל או תקנה רלוונטיים. בנוסף, הפלטפורמה מוצעת רק לשימוש שלכם, ולא לשימוש או לטובת כל צד שלישי.

Hitchabrut שומרת לעצמה את הזכות לסרב לספק שירות, לסיים את החשבון שלכם ו/או את הגישה של המשתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא סיבה.

כדי לגשת לחלקים מסוימים באתר, להשתמש בפלטפורמה או במשאבים מסוימים שהיא מציעה, ייתכן שתתבקשו לספק מידע. זהו תנאי לשימוש שלכם באתר, והתחייבותכם לכך שהמידע שאתם מספקים הוא נכון, עדכני ושלם. אתם מסכימים שהמידע שאתם מספקים לצורך רישום זה כפוף למדיניות הפרטיות שלנו , ונותנים את הסכמתכם לכל הפעולות שאנו נוקטים ביחס למידע שלכם בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

אם תבחרו, או תקבלו, שם משתמש, סיסמה, או כל פרט מזהה אחר כחלק מנהלי האבטחה שלנו, עליכם לנהוג במידע זה כסודי ולא לחשוף אותו לאף אחד. אתם מאשרים גם שהחשבון הרשום שלכם הוא אישי שלכם ומסכימים שלא לספק לכל אדם אחר גישה לאתר או לפלטפורמה באמצעות שימוש בשם המשתמש שלכם, סיסמה או פרטי אבטחה אחרים. אתם מסכימים להודיע לנו מיד על כל גישה או שימוש לא מורשה בשם המשתמש או בסיסמה שלכם, או על כל הפרת אבטחה אחרת. אתם מסכימים גם לוודא שאתם יוצאים מהחשבון שלכם בסוף כל סשן פעילות. יש לשים לב ולהיזהר במיוחד בעת גישה לחשבון שלכם ממחשב ציבורי או משותף, כך שאחרים לא יוכלו לצפות או לרשום את הסיסמה או פרטים אישיים אחרים שלכם. יש לנו את הזכות לנטרל כל שם משתמש, סיסמה או פרט מזהה אחר, בין אם נבחר על ידכם או סופק על ידינו, בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות אם לדעתנו הפרתם כל הוראה מתנאי השירות או ממדיניות הפרטיות הללו .

דרישת גיל

כדי להירשם באתר וליצור חשבון, או להיות משתמש בפלטפורמה, אתם מצהירים ומתחייבים כי גילכם הוא 18 לפחות. אם אתם מתחת לגיל 18, אין לכם אישור להשתמש באתר ובשירותיו באשר הם מכל סיבה שהיא.

כללי התנהגות (שימוש נאות)

רישום

בעת הרישום לפלטפורמה או השימוש בפלטפורמה, עליכם לספק מידע מדויק ושלם ולשמור על עדכניות פרטי המשתמש שלכם. לא תוכלו:

 • לבחור או להשתמש כשם משתמש בשמו של אדם אחר במטרה להתחזות לאותו אדם או לאדם אחר שאינו קיים;
 • להשתמש כשם משתמש בשם שכפוף לזכויות של אדם אחר שאינו אתם ללא הרשאה מתאימה;
 • להשתמש כשם משתמש בשם שהוא פוגעני, גס או בוטה.

אתם אחראים באופן בלעדי לפעילות שמתרחשת בחשבון שלכם, ולשמירה על סיסמת המשתמש שלכם. לעולם אין להשתמש בחשבון המשתמש או בפרטי הרישום של
אדם אחר לפלטפורמה. עליכם ליידע אותנו מיד על כל שינוי בזכאות שלכם להשתמש בפלטפורמה, הפרת אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבון שלכם. לעולם אין
להפיץ או לחשוף פרטי התחברות לחשבון שלכם. תהיה לכם האפשרות למחוק את החשבון שלכם, ישירות או באמצעות בקשה שתועבר אל אחד מעובדינו או השותפים שלנו.

שימוש מקובל

על ידי קבלת תנאי השימוש והשימוש בפלטפורמה, אתם מאשרים שאתם לא מבצעים פעילות מרמה מכל סוג שהוא.
אם Hitchabrut מתירה לכם להזין מידע לפלטפורמה, אינכם רשאים (ואינכם רשאים לאפשר לצד שלישי כלשהו) להזין כל מידע או תוכן אשר:
(א) אינו הוגן או מטעה תחת חוקי הגנת הצרכן של כל תחום שיפוט;
(ב) מוגן על ידי זכויות יוצרים, סוד מסחרי או כפוף לזכויות קנייניות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות פרטיות ופרסום, אלא אם אתם הבעלים של זכויות אלה;
(ג) יוצר סיכון לבטיחות או בריאות של אדם, יוצר סיכון לבטיחות או בריאות הציבור, מסכן את הביטחון הלאומי, או יכול להפריע לחקירה של רשויות אכיפת החוק;
(ד) מתחזה לאדם אחר, לרבות עובדינו או נציגנו, או מכיל כל וירוס מחשב או תוכנה זדונית אחרת, קודים, תוכניות או יישומים שפוגעים, הורסים, מגבילים או מונעים את פעולתם של חומרה או תוכנת מחשב;
(ה) בלתי חוקי, משמיץ , לשון הרע, מאיים או פוגעני;
(ו) נותן עילה לאחריות אזרחית, מפר כל חוק, או שהוא שקרי, לא מדויק, לא הולם, זדוני או מרמה;
(ז) מהווה תקשורת מסחרית לא מורשית;
(ח) מכיל פרטי קשר או כל מידע מזהה אישי של צד שלישי כלשהו, אלא אם קיבלתם תחילה את הסכמתו המפורשת של אותו צד שלישי לכלול את פרטי הקשר או המידע המזהה האישי שלו על ידי המשתמש שלכם, ושהצד השלישי מודע לכך שהוא עלול להיות חשוף לפניות כתוצאה מכך;
ו/או
(ט) מפר תנאים אלו.

לא תוכלו:
(א) לנקוט כל פעולה שמטילה או עלולה להטיל (כפי שיקבע על ידינו לפי שיקול דעתנו הסביר) עומס או נטל בלתי סביר או חריג על התשתית שלנו (או של ספקי צד שלישי שלנו);
(ב) להפריע או לנסות להפריע לפעולה התקינה של הפלטפורמה או של כל פעילויות המתבצעות בפלטפורמה;
(ג) לעקוף, להתעלם או לנסות לעקוף או להתעלם מכל האמצעים שאנו משתמשים בהם כדי למנוע או להגביל גישה לפלטפורמה (או לחשבונות, מערכות מחשב או רשתות אחרות המחוברות לשירותים);
(ד) להשתמש בתוכנות, התקנים או תהליכים ידניים או אוטומטיים כדי "לזחול" או "לסרוק" כל דף באתר;
(ה) לאסוף או לשאוב כל תוכן מהפלטפורמה;
או
(vi) בדרך אחרת לנקוט כל פעולה שמפרה את תנאי השימוש.
לא תוכלו (במישרין או בעקיפין):
(א) לפענח, לפרק, לחלץ, להנדס לאחור או לנסות בדרך אחרת לגזור קוד מקור או רעיונות או אלגוריתמים קנייניים העומדים מאחורי כל חלק של הפלטפורמה (לרבות, בין היתר, כל יישום) פרט למידה המוגבלת שבה חוקים מתאימים אוסרים במפורש הגבלה כזו;
(ב) לשנות, לתרגם, או ליצור בדרך אחרת יצירות נגזרות של כל חלק מהפלטפורמה;
או
(ג) להעתיק, לשכור, להשכיר, להפיץ, או להעביר בדרך אחרת כל אחת מהזכויות שאתם מקבלים על פי הסכם זה.

תוכן אסור
אתם מסכימים שלא תציגו, תפרסמו, תגישו, תעלו או תעבירו תכנים ומידע אשר:
(א) אינם הוגנים או מטעים לפי חוקי הגנת הצרכן בכל תחום שיפוט;
(ב) מוגנים בזכויות יוצרים, על ידי סוד מסחרי או אחרת כפופה לזכויות קנייניות של צד שלישי, לרבות זכויות פרטיות ופרסום, אלא אם אתם הבעלים של זכויות אלה;
(ג) יוצרים סיכון לבטיחותו או בריאותו של אדם ו/או יוצרים סיכון לבטיחות או בריאות הציבור ו/או מסכנים את הביטחון הלאומי, ו/או מפריעים לחקירה של רשויות אכיפת חוק;
(ד) מתחזים לאדם אחר;
(ה) בלתי חוקיים, משמיצים, מוציאים דיבה, מאיימים או פוגעניים;
(ו) נותנים עילה לאחריות אזרחית, מפרים כל חוק, או שקריים, לא מדויקים, לא הולמים, מזידים או באים במרמה;
(ז) מהווים תקשורת מסחרית לא מורשית;
(ח) מכילים פרטי קשר או כל מידע מזהה אישי של צד שלישי כלשהו, אלא אם קיבלתם תחילה את הסכמתו המפורשת של אותו צד שלישי לכלול את פרטי הקשר או המידע המזהה האישי שלו על ידי המשתמש שלכם, ושהצד השלישי מודע לכך שהוא עלול להיות חשוף לפניות כתוצאה מכך;
ו/או
(ט) מפרים תנאים אלו.

תוכן משתמש

כל התוכן שנוסף, נוצר, הועלה, הוגש, הופץ או נוסף לפלטפורמה על ידי משתמשים (ביחד, "תוכן משתמש"), לרבות, וללא הגבלה, תמונות או הקלטות מולטימדיה מכל סוג, בין אם הן פורסמו באופן ציבורי או הועברו באופן פרטי, הוא באחריותו הבלעדית של מי שהפיק תוכן משתמש זה.
אתם מצהירים ומתחייבים כי יש לכם את כל הזכויות לספק את תוכן המשתמש ולהעניק לנו את הרישיונות המפורטים להלן, ללא הפרה או הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות ללא הגבלה, כל זכויות פרטיות, זכויות פרסום, זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות חוזיות, או כל קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות.

רישיון ל-Hitchabrut

אתם מעניקים ל-Hitchabrut רישיון מוגבל, לא-בלעדי, שאינו ניתן להעברה משנה ואינו ניתן להעברה, להשתמש בכל מידע שנחשף לנו, בין אם הוא נחשב כתוכן משתמש או מידע שנחשף בדרך אחרת. בנוסף, Hitchabrut תהיה רשאית לאגד את כל המידע הזה לשימוש פנימי; בתנאי שכל מידע כזה יהיה ללא פרטים מזהים.

זמינות תוכן

אנו לא ערבים לכך שכל תוכן יהיה זמין בפלטפורמה או דרך השירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, (א) להסיר, לערוך או לשנות כל תוכן, בכל עת, ללא הודעה אליכם ומכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, עם קבלת תביעות או טענות מצדדים שלישיים או רשויות שתוכן זה מפר או נראה כמפר זכויות קניין רוחני שבבעלות אחרים, או אם אנו חוששים שאתם עלולים להפר את תנאי השימוש), ללא כל סיבה; ו-(ב) להסיר או לחסום כל תוכן מהפלטפורמה.

הפרת זכויות יוצרים

אם אתם סבורים שיש תוכן הנמצא בפלטפורמה שלנו והוא מפר את זכויות הקניין הרוחני שלכם, עליכם ליידע אותנו על ההפרה הנטענת בהתאם להליך הבא: שלחו כל הודעה בדבר הפרה נטענת של זכויות יוצרים אל support@Hitchabrut.org.
כדי שההודעה תהיה יעילה, עליה להיות בכתב ולכלול את הפרטים הבאים:
(א) חתימה פיזית או אלקטרונית של הבעלים או הסוכן המורשה של הבעלים של היצירה שזכויותיה נטענות כנפגעות;
(ב) זיהוי של היצירה שזכויותיה נטענות כנפגעות; זיהוי של החומר הנטען כמפר ומידע בר-זיהוי סביר עבורנו כדי לאתר את החומר;
(ג) פרטי קשר של הצד המודיע, כגון כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל;
(ד) הצהרה שלצד המודיע יש אמונה ברורה שהשימוש בחומר בצורה שעליה הוגשה התלונה אינו מורשה על ידי בעלי זכויות היוצרים של היצירה שזכויותיה נטענות כנפגעות, סוכן שלו או החוק;
ו-(ה) הצהרה, בצירוף עונש על עדות שקר, שהמידע בהודעה הוא מדויק והצד המודיע הוא הבעלים או הסוכן המורשה של היצירה שזכויותיה נטענות כנפגעות.

קישורים לאתרי צד שלישי

הפלטפורמה עשויה להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי, ואתרים אחרים עשויים להכיל קישורים לפלטפורמה. כל קישור כזה כסיוע בלבד. הכללת כל קישור אינה מעידה על קשר, חסות, אישור, אימות או ניטור מצדנו של כל מידע הכלול באתר צד שלישי כלשהו. בשום מקרה לא נהיה אחראים או חבים עבור המידע הכלול באתר צד שלישי כזה, השימוש שלכם או חוסר היכולת שלכם להשתמש באתר כזה וכל נזק או אובדן שנגרמו או נטענים כנגרמים על ידי או בקשר עם השימוש בכל מידע, מוצרים או שירותים כאלה הזמינים באתר כזה או דרכו. עליכם להיות מודעים גם לכך שהתנאים והנהלים של כל אתר של צד שלישי ומדיניות הפרטיות של אתר צד שלישי עשויים להיות שונים מאלו החלים על השימוש שלכם בפלטפורמה שלנו.

ביטול פעילות

אנו עשויים לסיים את הגישה שלך לכל או לחלק מהפלטפורמה עם או בלי סיבה בכל עת. כל הוראות תנאי השימוש אשר מטבען צריכות להישאר בתוקף לאחר ביטול הפעילות, יישארו בתוקף לאחר ביטול הפעילות, כולל, אך לא מוגבל לכך, רישיונות לתוכן משתמש, כל העמלות הנדרשות המגיעות ל-Hitchabrut, הוראות בעלות, כתב ויתור על אחריות, שיפוי והגבלת אחריות. אם נבטל את הגישה שלך לפלטפורמה ללא סיבה, הזכויות שלך לכל תמריצים דיגיטליים שנרכשו באמצעות השימוש שלך בפלטפורמה יסתיימו 30 יום לאחר ביטול זה ללא סיבה.

ביטול חשבון על פי סיבה

במקרה שנקבע, לפי שיקול דעתנו הסביר, שהחשבון שלכם חייב להיות מבוטל עקב סיבה, לרבות ללא הגבלה עקב הפרות של תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות שלנו , הרישום שלכם יבוטל באופן מיידי, וזכויותיכם לכל תמריץ דיגיטלי שנרכש באמצעות השימוש שלכם בפלטפורמה יאבדו באופן מיידי ולצמיתות.

מגבלות אחריות

כל חומר שהורד, התקבלה אליו גישה, או הושג בדרך אחרת דרך הפלטפורמה, לרבות כל נכס דיגיטלי, מתקבל על פי שיקול דעתכם וסיכונכם הבלעדי, ואתם תהיו האחראים הבלעדיים לכל נזק למערכת המחשב שלכם או אובדן נתונים שנובע מכך.

למעט אם צוין במפורש כאן, Hitchabrut וכל בעלי הרישיון שלה מצד שלישי מוותרים במפורש על כל אחריות והצהרות, מפורשות או משתמעות, לרבות כל (I) אחריות לבעלות, סחירות או התאמה למטרה או שימוש מסוימים ביחס לפלטפורמה, לרבות התוכן, המידע, הנתונים, התוכנה או המוצרים הכלולים בה, או התוצאות המתקבלות משימוש בהם או בביצועים שלהם; (II) אחריות או תנאים הנובעים ממהלך עסקי, מהלך ביצוע או שימוש מסחרי; ו-(III) אחריות או תנאים לגישה או שימוש בלתי פוסקים ונטולי שגיאות בפלטפורמה. Hitchabrut מספקת את הפלטפורמה וכל רכיביה על בסיס "כמות שהיא" והשימוש שלכם בפלטפורמה הוא על אחריותכם הבלעדית. אנו לא נותנים אף ערבות או אחריות מכל סוג שהוא לגבי האבטחה, הנאותות, השלמות, האספקה, העדכניות או הדיוק של כל תוכן או מידע הזמין בפלטפורמה או דרכה, שכל פגם או שגיאה יתוקנו, או שכל תוכן או תוכנה הזמינים בפלטפורמה או דרכה חופשיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

אתם מסכימים בזאת שכל תביעה כספית מכל סוג שהוא שתוערך נגדנו או נגד הדירקטורים, החברים, העובדים, הסוכנים, השותפים, הספקים או ספקי התוכן שלנו הנובעת משימוש בפלטפורמה או הקשורה אליו לא תעלה (בסה"כ) על 500 דולר. בשום מקרה לא נהיה אחראים כלפיכם, או כלפי כל צד שלישי, לרווחים שאבדו, אובדן נתונים, עלות רכישת טובין או שירותים חלופיים, או נזקים תוצאתיים, עונשיים, מיוחדים, פיצויים או נזקים עקיפים מכל סוג שהוא (ללא קשר לאופן היווצרותם), גם אם נמסר לנו על האפשרות לנזקים כאלה, ללא קשר לכך אם התביעה לנזקים כאלה מבוססת על חוזה, עוולה, אחריות קפדנית, רשלנות או אחרת. מגבלה זו על אחריות כוללת, אך אינה מוגבלת, להעברת כל וירוס או תוכנה זדונית אחרת שעלולים להדביק את הציוד שלכם, כשל של ציוד מכני או אלקטרוני או קווי תקשורת, בעיות חיבור טלפוני או אחרות (לדוגמה, אינכם יכולים לגשת לספק האינטרנט שלכם), גישה לא מורשית, גניבה, שגיאות מפעיל, שביתות או בעיות עבודה אחרות או כל כוח עליון. Hitchabrut לא יכולה ואינה ערבה לגישה רציפה, בלתי פוסקת או מאובטחת לפלטפורמה.

שיפוי

אתם מסכימים לשפות ולפטור את Hitchabrut, את החברות הקשורות שלנו ואת כל אחד מנושאי המשרה, החברים, הדירקטורים, הסוכנים והעובדים הרלוונטיים שלנו ושלהם, מפני ובקשר לכל תביעה, תובענה, דרישה, קנס או הפסד, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שהוגשו על ידי או נובעים מצד שלישי כלשהו עקב או הנובעים משימוש או שימוש לרעה שלכם (או של כל צד שלישי המשתמש בחשבון או בזהות שלכם בפלטפורמה), הפרת תנאי השימוש, כל התאמה שנקבעה או שהוצעה בפלטפורמה, או החומרים שהיא משלבת על ידי הפניה, או הפרת כל חוק, תקנה, צו או חיוב משפטי אחר או זכויות של צד שלישי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות ליטול את ההגנה וההכרעה הבלעדיות בכל עניין שאחרת כפוף לשיפוי על ידכם, ובמקרה כזה אתם מסכימים לסייע ולשתף פעולה עמנו במיצוי כל ההגנות הזמינות.

בחירת דין

אתם מסכימים ומאשרים כי הגישה והשימוש שלכם באתר יהיו כפופים ומפורשים בראש ובראשונה לפי ההלכה היהודית. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של הפלטפורמה מיועדים להיות "עסקה מותרת" לפי ההלכה היהודית. כל סכסוך הנובע ממדיניות הפרטיות, תנאי השימוש או בנוגע לשימוש שלכם או חוסר היכולת שלכם להשתמש בפלטפורמה, ייפתר באמצעות בוררות מחייבת בפני פאנל של שלושה בוררים של בית הדין מכון להוראה הממוקם במונסי, ניו יורק, והצדדים מסכימים כי בית הדין מכון להוראה במקום האמור יהיה הפורום הבלעדי לפתרון כל סכסוך כזה. הבוררים יהיו "דיינים", אך הם לא יהיו כפופים לשום חוק מהותי. הבוררים ימונו במשותף על ידי הצדדים, ואם הצדדים לא יגיעו להסכמה על הרכב פאנל הבוררות בתוך חמישה-עשר (15) ימי עסקים לאחר בקשה בכתב של אחד הצדדים למנות בוררים, כל צד ימנה בורר אחד ואלו שני הבוררים שמונו ימנו במשותף את הבורר השלישי. הוראות סעיף זה ייחשבו כהסכם בוררות לפי כל דין חל. החלטת בית הדין מכון להוראה תהיה מחייבת את הצדדים.

אם מכל סיבה שהיא יישוב סכסוך באמצעות בית דין ייחשב כבלתי ישים, אתם מסכימים ליישב כל תביעה, עילת תביעה או סכסוך (ביחד "תביעה") שיש לכם עמנו הנובעים משימוש שלכם בפלטפורמה, מתנאי השימוש שלנו, או ממדיניות הפרטיות שלנו בלעדית במדינת ניו ג'רזי. אתם מסכימים עוד שדיני מדינת ניו ג'רזי יחולו על תנאי השימוש שלנו, על מדיניות הפרטיות שלנו וכן על כל תביעה שעשויה להתעורר ביניכם לבינינו, ללא התחשבות בעקרונות ברירת דין. בכל סכסוך הנובע מתוך תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות , הצד הזוכה יהיה זכאי לשכר טרחת עורכי דין סביר ולהוצאות. בנוסף, במקרים שבהם יישוב סכסוך באמצעות בית דין ייחשב כבלתי ישים, גם הוראת הבוררות והויתור על תביעה ייצוגית להלן תחול.

בוררות וויתור על תביעה ייצוגית

אתם מסכימים שכל סכסוך ביניכם לביננו (בין אם סכסוך כזה מערב צד שלישי ובין אם לאו) בנוגע ליחסיכם עמנו, לרבות ללא הגבלה סכסוכים הקשורים לתנאי שירות אלה, למדיניות הפרטיות שלנו, לשימוש שלכם בפלטפורמה, ו/או לזכויות פרטיות ו/או פרסום, ייושבו באמצעות בוררות מחייבת ואישית בניו ג'רזי על פי כללי ונהלי הבוררות המזורזים ("הכללים") של חברת JAMS התקפים באותה עת, בפני בורר מסחרי אחד בעל ניסיון משמעותי ביישוב סכסוכי קניין רוחני וחוזים מסחריים, אשר יבחר מהרשימה המתאימה של בוררי JAMS בהתאם לכללים אלו, ואתם ואנו מוותרים בזאת במפורש על משפט מושבעים. אפשרויות הגילוי וזכויות הערעור בבוררות מוגבלים בדרך כלל יותר מאשר בתביעה משפטית, וזכויות אחרות שהיו לכם ולנו בבית משפט עשויות שלא להיות זמינות בבוררות.

כחלופה, תוכלו להגיש את התביעה שלכם בבית משפט ל"תביעות קטנות" במקום מגוריכם, אם מותר על פי כללי בית המשפט לתביעות קטנות זה ובתחום סמכותו, אלא אם התביעה תועבר, תוסר או תוגש עליה ערעור לבית משפט אחר. תוכלו להגיש תביעות רק בשמכם. לא אתם ולא אנו נשתתף בתביעה ייצוגית או בבוררות קבוצתית רחבת היקף לגבי כל התביעות המכוסות בהסכם זה.

אתם מוותרים על זכותכם להשתתף כנציג קבוצה או חבר קבוצה בכל תביעה ייצוגית שעשויה להיות לכם נגדנו, לרבות כל זכות לבוררות ייצוגית או לכל איחוד של בוררויות אישיות. אתם מסכימים גם שלא להשתתף בתביעות שהוגשו בתפקיד של עורך דין פרטי או נציג כללי, או בתביעות מאוחדות, אם אנו צד להליך.

סעיף זה ינוהל בהתאם לחוק הבוררות הפדרלי ולא על פי כל חוק מדינתי העוסק בבוררות. ניתן יהיה להגיש את פסק הדין שנתן הבורר בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מתאימה. למרות כל הוראה של דין רלוונטי, לבורר לא תהיה סמכות להעניק פיצויים, סעדים או פסקים הסותרים את תנאי השימוש.

****

אתם מסכימים כי ללא קשר לכל חוק או תקנה, כל תביעה או עילת תביעה הנובעת משימוש בפלטפורמה, או מתנאי השימוש, חייבת להיות מוגשת בתוך שנה (1) אחת לאחר שהתביעה או העילה התעוררו, אחרת היא תהיה מנועה לצמיתות.

אם האיסור על תביעות ייצוגיות ותביעות אחרות המוגשות בשם צדדים שלישיים שנכלל לעיל יימצא כבלתי אכיף, אזי כל הלשון הקודמת בסעיף זה תהיה בטלה ומבוטלת. סעיף זה יהיה בתוקף ללא קשר לביטול היחסים שלכם עמנו בכל מקרה.

שונות

תקשורת עם משתמשים

אנו משתמשים בדוא"ל, הודעות טקסט/SMS או טלפון כדי לתקשר עם משתמשים. בזאת אתם מסמיכים ומסכימים שנוכל לתקשר עמכם באמצעות דוא"ל או טקסט/SMS ואתם נותנים את הסכמתכם לקבל ולתת כל הודעה הנדרשת על פי תנאי השימוש או הסכם אחר עמנו באמצעות דוא"ל. ננקוט מאמצים סבירים לכבד כל בקשה שתהיה לכם להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה לקבלת דואר אלקטרוני, אך בשום נסיבות לא תהיה לנו כל אחריות בגין שליחת כל דואר אלקטרוני למשתמש. יש לשלוח הודעות אלקטרוניות אל support@Hitchabrut.org.

הפרדה

כל קביעה של אי-חוקיות, חוסר תוקף או אי-אכיפה של כל הוראה או תנאי בתנאי שימוש אלו, או במדיניות הפרטיות שלנו [קישור תנאי פרטיות], לא תשפיע על החוקיות, התוקף או האכיפות של כל הוראה או תנאי אחר בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות שלנו .

הבנה כוללת

תנאי השימוש, ומדיניות הפרטיות שלנו מהווים את ההבנה וההסכם המלאים בינכם לביננו בנוגע לנושא העניין כאן. לא נהיה אחראים לכל אי-עמידה בחובותינו כאן כאשר אי-עמידה זו נובעת מכל סיבה שאינה בשליטתנו הסבירה, לרבות ללא הגבלה כשל או שיבוש מכני, אלקטרוני או בתקשורת. אינכם רשאים להסב את תנאי השימוש, או להסב, להעביר או להעניק רישיון משנה לזכויותיכם, אם ישנן, בפלטפורמה ללא קבלת הסכמתנו מראש בכתב. אנו רשאים להסב, להעביר או להאציל כל אחת מזכויותינו וחובותינו כאן על פי תנאים אלה ללא הסכמה. אי-פעולה בנוגע להפרה מצדך או מצד אחרים אינה מהווה ויתור על זכותנו לפעול בנוגע להפרות דומות או עוקבות. במקרה שהוראה כלשהי או כל חלק מהוראה כלשהי בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות ייקבע כבטל או בלתי אכיף, יישארו יתר הוראות תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות (ויתרת כל הוראה שנקבעה כבטלה או בלתי אכיפה רק חלקית) בתוקף מלא.

אם אינך מסכים לכל חלק מתנאים אלה או יש לך סכסוך או תביעה כלפינו או כלפי חברות הקשורות בנו בנוגע לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות , עליך להימנע מיידית משימוש בפלטפורמה. אי-שימוש בפלטפורמה לא יחשב כוויתור. אין יחסי סוכנות, שותפות, מיזם משותף או יחסי עובד-מעביד נוצרים כתוצאה מתנאי השימוש, הרישום או הגישה שלך לאתר או השימוש בפלטפורמה, ואין לך ואין לנו כל התחייבות באשר היא זה כלפי זה בכל תחום שהוא. פרטי יצירת קשר ניתן ליצור עמנו קשר בכתובת support@Hitchabrut.org או בכתובת הבאה:

Partners in Torah
228 Aycrigg Avenue Passaic NJ 07055
הערה: [תיבת דו-שיח עם לחיצה לאישור] על ידי לחיצה על "אישור" אני מסכים ומצהיר על הסכמתי לתנאי השימוש של Hitchabrut"

© 2024 Partners in Torah - כל הזכויות שמורות